Aprovació inicial del POUM de Torrelavit

Dilluns, 22 de gener de 2018 a les 09:00

El darrer 18 de desembre de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Torrelavit va aprovar inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrelavit.

L'expedient es sotmet a informació pública durant el termini de 2 mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA: 02/02/2018 - 03/04/2018

 

Als següents enllaços podreu consultar la documentació relativa a la tramitació del POUM de Torrelavit:

MEMÒRIES

Memòria

Normes urbanístiques

Agenda i avaluació econòmica

Estudi ambiental estratègic

Estudi ambiental estratègic Phragmites SL

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

Memòria social

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

Situació en el planejament territorial

Emmarcament territorial (situació)

Emmarcament territorial (xarxa viària)

Ortoimatge (terme)

Topografia amb pendents

Hidrologia (terme)

Medi físic (cobertes del sòl)

Medi físic (espais protegits)

Medi físic (hipsometria)

Medi físic (inundabilitat)

Vialitat (xarxa viària - terme)

Elements patrimonials (Els Molins del riu Bitlles)

Estructura de la propietat (Cadastre rústic)

Planejament vigent (règim del sòl)

Planejament vigent (Normes Subsidiàries)

Planejament vigent (ortoimatge)

Ortofotomapa

Cartografia

Edificació

Topografia amb pendents

Hidrologia (inundabilitat ACA - nuclis)

Xarxa viària existent

Xarxa viària (pendents)

Xarxa viària (tipologies)

Xarxa de serveis (aigua)

Xarxa de serveis (sanejament i gas)

Xarxa de serveis (electricitat)

Alçades de les edificacions

Estructura parcel·lària

Planejament vigent (règim del sòl)

Planejament vigent (refós)

Planejament vigent (ortofoto)

Planejament vigent (Normes Subsidiàries 1993)

Límits i barreres

Connexions

Equipaments i espais lliures

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

Estructura general i orgànica del territori

Qualificació del sòl no urbanitzable

Classificació del sòl (sectors de desenvolupament)

Xarxa d'evaquació d'aigües i sanejament

Xarxa de distribució d'aigua potable

Xarxa de distribució d'energia elèctrica

Xarxa de distribució de gas

Alineacions i rasants (espais lliures i espais edificats)

Qualificació del sòl: sistemes i zonificació

Catàleg de béns a protegir en sòl no urbanitzable

Catàleg de béns a protegir en sòl urbà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 01.02.2018 | 13:02