Anunci d'interès públic municipal

Dimarts, 9 d'abril de 2019 a les 00:00

Aprovació definitiva del projecte de reforma del pavelló poliesportiu municipal de Torrelavit

El Ple de l'Ajuntament de Torrelavit, en sessió celebrada el proppassat 26 de març de 2019, va aprovar, definitivament, el projecte ”Reforma del Pavelló poliesportiu de Torrelavit”, redactat per B2B Arquitectes S.L.P, estimant parcialment les al·legacions presentades, durant el termini d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte, per VIT (veïns Independents de Torrelavit), sense que això hagi significat cap canvi substancial en el contingut del projecte.

Es fa pública l’esmentada aprovació per al general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’art. 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitat i Serveis dels ens locals.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP). Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, a comptar des del dia hàbil següent a la referida publicació, sens perjudici que es pugui exercir qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Darrera actualització: 09.04.2019 | 15:23