Normativa

ORDENANCES FISCALS

0. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

6. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES

7. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

8. TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

9. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

10. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA

11. ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

12. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL

13. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

14. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITATS

15. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL I A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

17. TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS A L'AJUNTAMENT

18. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL

19. TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ I INSERCIÓ D'ANUNCIS QUE OCUPEN EL DOMINI PÚBLIC LOCAL

20. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

21. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME

22. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D'ENTRETENIMENT I SIMILARS

23. TAXA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS PRESTATS AL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN DE TORRELAVIT

24. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

25. PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS DE TITULARITAT MUNICIPAL

27. PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TURISME DE TORRELAVIT (Centre d'Interpretació de l'Aigua)

28. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECÀREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS EN ESTACIONS DE RECÀRREGA DE TITULARITAT MUNICIPAL

 

ORDENANCES GENERALS

REGLAMENTS

Darrera actualització: 23.02.2024 | 13:29
Darrera actualització: 23.02.2024 | 13:29