Anunci d'interès públic municipal

Dimecres, 24 d'abril de 2019 a les 14:00

Provisió dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut de Torrelavit

 

A N U N C I

En compliment del previst en l'article 5è del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es convoca la provisió --un cop finit el mandat per al què foren elegits-- dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut de Torrelavit.

En el termini de vint dies naturals, comptats a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), totes aquelles persones interessades i que compleixin les condicions de capacitat i compatibilitat previstos en els articles 13 i 14 de la norma abans esmentada, podran presentar la corresponent instància en les oficines municipals i en l'horari oficialment establert, a les quals hauran d'acompanyar un currículum vitae especificant l'activitat que desenvolupen actualment

El termini de 20 dies naturals començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB, que està prevista per al dia 3 de maig de 2019.

Darrera actualització: 24.04.2019 | 14:27

Documentació

pdf Anunci
193,99KB