Anunci d' interès públic municipal

Dijous, 2 de juliol de 2020 a les 00:00

La Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2020, va aprovar inicialment el projecte anomenat ”Projecte per a la millora de l’espai destinat a aparcament públic al carrer Torrent de la Cabana, barri les Eres a Torrelavit”, redactat per l’arquitecte municipal.

L'expedient s'exposa a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona.

Darrera actualització: 02.07.2020 | 09:57