APROVACIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A L'AJUNTAMENT

Dimarts, 15 de juny de 2021 a les 00:00

ANUNCI


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrelavit, en sessió celebrada el dia proppassat dia 31 de maig de 2021, va aprovar inicialment el projecte anomenat “Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 8.2 kw sobre coberta de l’Ajuntament de Torrelavit”, redactat per l’estudi d’enginyeria Azimut360, per encàrrec i coordinat per l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
L'expedient s'exposa a informació pública pel termini de trenta dies. En el supòsit que durant aquest termini no es presentin al·legacions o reclamacions, el projecte esmentat s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar cap altre acord.

“Per consultar el projecte podeu fer-ho a través d’aquest link: https://www.torrelavit.cat/serveis-i-tramits/verificacio-de-documents/ Introduint el codi de verificació:

OVHMW-Y7NET-QY31E

Darrera actualització: 16.06.2021 | 07:40