Ple del 01/03/2021

Del 24 de febrer de 2021 al 9 de desembre de 2294 de 13:53 a 13:53

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 1 de MARÇ de 2021, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, se escau, les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 18 i 20 de gener de 2021

2.- Donar compte de la  contractació de personal per part de la corporació.

3.-  Sol·licitar, si escau, la pròrroga del conveni SAIAR (Serveis Atenció Integral en l’Àmbit Rural) signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

4.- Aprovar, si escau, el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2019.

5.- Aprovar, si escau, el projecte " Estudi de Naturalització de la zona d'esbarjo de l'escola JJ Ràfols ".

6.- Aprovar, si escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert a la llei de Pressupostos de l’Estat.

7.- Aprovar, si escau, una moció en relació a la petició d’amnistia per als presos polítics catalans.

8.- Aprovar, si escau, una moció de suport al cantant Pablo Hasél i de modificació del Codi Penal.

 

Torrelavit, 24 de febrer de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 9.04.2021 | 08:30