Ple del 02/05/2022

Dimecres, 27 d’abril de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia 2 de MAIG de 2022, a les 20:00 hores,  per tal de celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (03-28.03.22).

2.- Comunicacions oficials. 

3.- Aprovar, si escau, la modificació de l’ordenança reguladora del tràmit de comunicació prèvia d’obres.

4.- Aprovar, si escau, la derogació de l’ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per a la utilització privativa del local social de Can Rossell.

5.- Aprovació provisional, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2022.

6.- Sol.licitar, si escau, del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya compensacions econòmiques per als càrrecs electes municipals.

7.- Precs i preguntes.

 

Torrelavit, 26 d’abril de 2022

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 27.04.2022 | 13:13