Ple del 02/08/2017

Del 26 de juliol de 2017 al 26 de juliol de 2027 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper DOS D'AGOST, a les 20h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (04/07/2017).

2. Comunicacions oficials.

3. Aprovar, si s'escau, l’inici de la contractació de l’obra “Urbanització d’una part del c/ Rosa Mestres” i els plecs reguladors del procediment.

4. Aprovar, si s'escau, l’establiment del servei del Centre d’Interpretació de l’Aigua i els documents que el conformen.

5. Aprovar, si s'escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert a la llei de Pressupostos de l’Estat.

6. Aprovar, si s'escau, l’augment de les retribucions i assignacions dels regidors de l’Ajuntament de Torrelavit.

7. Aprovar, si s'escau, les festes locals de Torrelavit per a 2018.

8. Aprovar, si s'escau, l’expedient de modificació de crèdit 1/2017

9. Aprovar, si s'escau, el Compte General  de la corporació corresponent a l’exercici 2016.

10. Precs i preguntes.

.

Darrera actualització: 21.09.2017 | 12:36