Ple del 03/07/2023

Dilluns, 3 de juliol de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia TRES de JULIOL, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

 1. Aprovar, si escau, les actes de les sessions anteriors (05 – 17.06.2023 i 06 – 26.06.2023).
 2. Aprovar, si escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes, de la Junta de Govern Local, de la Comissió de Coordinació i de la Comissió Informativa.
 3. Aprovar, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
 4. Aprovar, si escau, el nomenament dels representants municipals als òrgans col·legiats que siguin competència del ple.
 5. Aprovar, si escau, el règim de dedicació dels membres polítics de la corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions.
 6. Donar compte, si escau, de la constitució dels grups municipals i de la designació de portaveus.
 7. Donar compte dels decrets d’alcaldia en relació al nomenament de la Tinent d’Alcalde i de les delegacions a Regidors/es.
 8. Aprovar, si escau, l’addenda de modificació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Torrelavit, per a l’execució d’actuacions del projecte anomenat “Compromís pel riu inclusiu per al desenvolupament sostenible del territori mitjançant l’empoderament de les persones amb risc d’exclusió social” (en endavant, Camí del Riu).
 9. Aprovar, si escau, l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i Energia.
 10. Aprovar, si escau, l’increment retributiu previst a la llei de  pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 per als treballadors de l’Ajuntament de Torrelavit.
 11.  Aprovar, si escau, les festes locals de Torrelavit per a l’any 2024.

 

Torrelavit, 27 de juny de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 3.07.2023 | 09:43