Ple del 04/07/2017

Del 15 de juliol de 2017 al 15 de juliol de 2027 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper QUATRE DE JULIOL, a les 20h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (30/05/2017).

2. Comunicacions oficials.

3. Aprovar, si s'escau, la modificació de l'ordenança número 22, reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars.

4. Aprovar, si s'escau, l'ordenança municipal de creació i funcionament del tauler d'edictes electrònic.

5. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració a subscriure amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la gestió i l'execució del projecte 'Penedès 360º', cofinançat per PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix prioritari.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 2.08.2017 | 09:37