Ple del 07/08/2018

Del 3 d’agost de 2018 al 2 d’agost de 2028 de 00:00 a 00:00

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia SET D’AGOST, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (07-03.07.18).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de turisme de Torrelavit (Centre d’Interpretació de l’Aigua).
  4. Aprovar, si escau, el Compte General  de la corporació corresponent a l’exercici 2017.
  5. Arrendar, si escau, un terreny necessari per al correcte funcionament del servei municipal d’abastament d’aigües a Can Rossell.
  6. Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 21.10.2018 | 19:00