Ple del 10/04/2018

Del 6 d’abril de 2018 al 5 d’abril de 2028 de 00:00 a 00:00

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper DEU D'ABRIL, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors (02-06.03.2018 i 03-26.03.2018).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovació definitiva, si s'escau, del projecte de Delimitació de la UA I 1 del Maset en dos polígons d'Actuació Urbanística Independents.

4.- Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança número 22, reguladora del preu públic per a la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu, d'entreteniment i similars.

5.- Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'ordenança número 15, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal i en les instal·lacions esportives.

6.- Aprovació si s'escau, de la pròrroga del termini d'exposició pública de l'expedient del POUM (ratificació decret 54/2018).

7.- Aprovació, si s'escau, de la moció per a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol,

8.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 6.04.2018 | 13:33