Ple del 10/05/2021

Dilluns, 10 de maig de 2021

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 10 de MAIG de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (04 - 06.04.21).
  2. Comunicacions oficials (entre d’altres, donar compte de la liquidació de l’exercici de 2020).
  3. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit núm. 1/2021
  4. Precs i preguntes.

Torrelavit, 4 de maig de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 18.08.2021 | 13:50