Ple del 13/05/2024

Dijous, 9 de maig de 2024

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia TRETZE de MAIG, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

  1. PART RESOLUTIVA

 

  1. Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors (10-21.12.2023, 01-22.01.2024, 02-04.03.2024, 03-15.04.2024 i 04-19.04.2024).
  2. Elegir, si escau, els membres de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu a celebrar el dia 9 de juny de 2024.
  3. Aprovar, si escau, la quantitat assignada, en concepte de complement puntual i únic, a una treballadora municipal.
  4. Aprovar, si escau, la moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-AM) per l’impuls del transport a demanda a la comarca.
  1. PART DE CONTROL

5.- Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia.

6.- Precs i preguntes.

Torrelavit, 7 de maig de 2024

L'Alcalde,

 

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 9.05.2024 | 12:52