Ple del 14/03/2022

Dimarts, 8 de març de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 14 de MARÇ de 2022, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (01-14.02.22). 

2.- Presa de possessió del sr. Joaquim Bazaga Mestres com a nou regidor de l’Ajuntament de Torrelavit.

3.- Aprovar provisionalment el nou text complet de l’Ordenança fiscal municipal núm. 4, la qual regula l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a Torrelavit. 

4.- Aprovar, si escau, la incorporació dels refugis antiaeris de Sabanell (patrimoni històric de la guerra civil) a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic. 

5.- Aprovar provisionalment, si escau, la nova Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal

Torrelavit, 8 de març de 2022

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 9.03.2022 | 13:16