Ple del 18/01/2021

Del 18 de gener de 2021 al 22 de desembre de 2294 de 17:29 a 17:29

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 18 de GENER de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (07-30.11.20).
2. Comunicacions oficials.
3. Aprovar, si escau, les bases reguladores dels pressupostos participatius 2021-2022.
4. Aprovar, si escau, el pressupost econòmic de la corporació per a 2021.
5. Aprovar, si escau, una moció en contra de la ubicació en terrenys agrícoles de plantes fotovoltaiques a Torrelavit, presentada pel grup municipal de Junts per Torrelavit.
6.- Precs i preguntes.

Torrelavit, 13 de gener de 2021

L'Alcalde,
Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 10.03.2021 | 08:35