Ple del 19/04/2024

Divendres, 19 d’abril de 2024

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

D’acord amb els articles 46 2.b. de la Llei de Bases de Règim Local, el article 95 b) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i els articles 79 i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia DINOU d’ABRIL, a les 18:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de caràcter urgent de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

  1. PART RESOLUTIVA
  1. Pronunciament sobre la urgència.
  2. Aprovar, si escau, provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal municipal núm. 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina i en les instal·lacions esportives.

Torrelavit, 16 d’abril de 2024

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 17.05.2024 | 11:31