Ple del 19/07/2021

Del 13 al 19 de juliol de 2021

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 19 de JULIOL de 2021, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (06-28.06.21).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar, si escau, les festes locals de Torrelavit per a 2022.

4.- Aprovar, si escau, la moció de suport al Correllengua 2021.

5.- Precs i preguntes.

Torrelavit, 13 de juliol de 2021

L'Alcaldessa accidental,

Teresa Mateu Batlle

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 14.09.2021 | 13:24