Ple del 21/12/2023

Dijous, 21 de desembre de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VINT-I-Ú de DESEMBRE, a les 19:00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA

 

  1. Aprovar, si s’escau, el compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2022.
  2. Aprovar, si escau, el reconeixement de compatibilitat laboral de la secretària-interventora de l’ajuntament.
  3. Aprovar, si escau, la moció per reclamar la suspecnsió de les regles fiscals per l’any 2024.
  4. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Torrelavit presentat pel sr. Francesc Manuel Acedo Guerra.

 

Torrelavit, 18 de desembre de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

Darrera actualització: 17.05.2024 | 11:31