Ple del 22/01/2024

Dilluns, 22 de gener de 2024

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VINT-I-DOS de GENER, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA

1.- Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior (09 – 30.10.2023).

2.- Pressa de possessió del sr. Juan Antonio Carmona Cazalla com a nou regidor de l’Ajuntament de Torrelavit.

3.- Modificacions puntual de les Normes Subsidiàries de plantejament de Torrelavit.

4.- Aprovar, si escau, la moció presentada pel grup municipal Junts per Torrelavit (Compromís Municipal) per a la millora de la connectivitat als consultoris locals del Penedès.

5.- Aprovar, si escau, la moció presentada pel grup municipal Junts per Torrelavit (Compromís Municipal) per a combatre la multireincidència delictiva.

 

  1. PART DE CONTROL

6.- Comunicacions oficials.

7.- Precs i preguntes.

 

Torrelavit, 16 de gener de 2024

L'Alcalde,

 
Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 22.01.2024 | 08:34