Ple del 22/05/2023

Dimecres, 17 de maig de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 22 de maig de 2023, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior (11.05.2023)

Torrelavit, 17 de maig de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 19.07.2023 | 12:01