Ple del 23/01/2023

Divendres, 20 de gener de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 23 de GENER de 2023, a les 21:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (10-28.11.22).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar, si escau, la proposta del model de control intern simplificat en règim de requisits bàsics.

4.- Aprovar, si escau, el Reglament de Control Intern Simplificat en règim de Fiscalització i Intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a despeses i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

5.- Aprovar provisional, si escau, la modificació de crèdit 1/2023 mitjançant transferència entre partides.

6.- Aprovar, si escau, les bases reguladores dels pressupostos participatius 2023-2024.

7.- Aprovar, si escau, una moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

8.- Precs i preguntes.

 

Torrelavit, 19 de gener de 2023

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 19.07.2023 | 11:58