Ple del 24/07/2023

Dimecres, 19 de juliol de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VINT-I-QUATRE de JULIOL, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, l’acta de la sessió anterior (07 –  03.07.2023).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovació, si s’escau, la xifra oficial de població a u de gener de 2023.
  4. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de replantejament de les línies de delimitació entre els termes municipals de Sant Pere de Riudebitlles i de Torrelavit.
  5. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupot general de la corporació per a l’exercici 2023.
  6. Precs i preguntes.

 

Torrelavit, 19 de juliol de 2023

L'Alcaldessa accidental,

Teresa Mateu Batlle

 

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 19.12.2023 | 14:54