Ple del 24/10/2022

Dilluns, 24 d’octubre de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 24 d’OCTUBRE de 2022, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (08-03.10.22). 

2.- Comunicacions oficials. 

3.- Aprovació provisional, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit número 4/2022. 

4.- Aprovar, si escau, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2023.  

5.- Aprovar, si escau, la moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu. 

6.- Precs i preguntes. 

 

Torrelavit, 18 d’octubre de 2022

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

Darrera actualització: 29.11.2022 | 19:38