Ple del 25/07/2022

Divendres, 22 de juliol de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 25 de JULIOL de 2022, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (06-05.07.22).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar, si escau, el conveni d’encàrrec de gestió del Camí del Riu amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

4.- Aprovar, si escau, una moció en defensa dels jutjats de pau.

5.- Precs i preguntes.

 

Torrelavit, 20 de juliol de 2022.

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 5.10.2022 | 11:03