Ple del 25/09/2018

Del 21 de setembre de 2018 al 20 de setembre de 2028 de 00:00 a 00:00

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia VINT-I-CINC DE SETEMBRE, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (08-07.08.18).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de turisme de Torrelavit (Centre d'Interpretació de l'Aigua).
  4. Aprovar, si escau, l'augment de les retribucions dels treballadors municipals d'acord amb allò establert a la llei de Pressupostos de l'Estat.
  5. Acceptar, si escau, la proposta de la Mesa de contractació en relació a l'adjudicació de l'obra PROJECTE DE MILLORA I REHABILITACIÓ DE LA ZONA D’ESBARJO DEL CEIP J.J. RÀFOLS (FASE B- PLAÇA DE L’ESCOLA) i requerir de la licitadora la presentació de la documentació preceptiva.
  6. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 22.10.2018 | 13:49