Ple del 25/10/2021

Dimecres, 20 d’octubre de 2021

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 25 d’OCTUBRE de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, de l’acta de la sessió anterior (09-27.09.21).
  2. Comunicacions oficials.
  3. Aprovar, si escau, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2022.
  4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 5/2021.
  5. Aprovar, si escau, la delegació del servei de la recollida, transport i gestió del residu de l’oli vegetal usat municipal i l’elaboració del pla de desplegament de la recollida selectiva i de subrogació en el conveni subscrit amb l’empresa Serendepity S.L. (abans Aceites y Grasas para Biodiesel, S.L.) a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
  6. Aprovar, si escau, la delegació del servei de la recollida i gestió dels residus tèxtils municipals i l’elaboració del pla de desplegament de la recollida selectiva i de subrogació en el conveni subscrit amb les empreses Formació i Treball, fundació privada, i Cooperativa Roba Amiga a favor de la Mancomunitat Penedès- Garraf.
  7. Precs i preguntes.

Torrelavit, 19 d’octubre de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

 

Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:25