Ple del 27/02/2018

Del 23 de febrer de 2018 al 23 de febrer de 2028 de 00:00 a 00:00

***El Ple fou finalment celebrat el 6 de març, com a conseqüència de les condicions meteorològiques del 27 de febrer***

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper VINT-I-SET DE FEBRER, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (01-30/01/2018).

2. Comunicacions oficials.

3. Aprovar, si s'escau, el compte de recaptació corresponent a l'exercici 2017.

4. Aprovar, si s'escau, la modificació de l'ordenança número 12, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

5. Precs i preguntes. 

Darrera actualització: 8.03.2018 | 16:37