Ple del 27/09/2021

Del 27 de setembre al 20 d’octubre de 2021 de 00:00 a 00:00

 

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 27 de SETEMBRE de 2021, a les 20:30 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (08-09.08.21).
  2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 4/2021.
  3. Aprovar, si escau, el compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2020.
  4. Facultar, si escau, al sr Alcalde de la corporació per a la signatura d’una escriptura pública.
  5. Aprovar, si escau, la xifra oficial de població a u de gener de 2021.
  6. Aprovar, si escau, una moció contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització.
  7. Aprovar, si escau, una moció de rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió clúster Begues.

Torrelavit, 22 de setembre de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 20.10.2021 | 13:23