Ple del 28/06/2021

Dilluns, 28 de juny de 2021

PLE DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 28 de JUNY de 2021, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (05-10.05.21).
  2. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit núm. 2/2021.
  3. Aprovar, si escau, el canvi de model en la gestió de servei de la recollida de residus municipal.
  4. Aprovar definitivament, si escau, el projecte “Estudi de naturalització de la zona d’esbarjo del CEIP J.J. Ràfols”.

 

Torrelavit, 23 de juny de 2021

L'Alcaldessa accidental,

Anna Maria Perona

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 14.09.2021 | 12:58