Ple del 28/09/2020

Del 22 de setembre de 2020 al 7 de juliol de 2294 de 14:25 a 14:25

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 28 de SETEMBRE de 2020, a les 20:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (04-20.07.20).
  2. Aprovació definitiva, si escau, de l’ordenança reguladora del Registre i Control Sanitari d’Empreses Alimentàries de Torrelavit.
  3. Aprovar inicialment, si escau, la modificació de crèdit núm. 1/2020.
  4. Aprovar, si escau, el plec de condicions que regularà la contractació de l’obra  REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE TORRELAVIT i l’inici de l’expedient de licitació.  
  5. Aprovar, si escau, la moció per a la suficiència financera dels ens locals.

 

Torrelavit, 22 de setembre de 2020

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 22.09.2020 | 14:25