Ple del 28/11/2022

Divendres, 25 de novembre de 2022

PLE DE L'AJUNTAMENT

 

L’Ajuntament ha de reunir-se, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 28 de NOVEMBRE de 2022, a les 20:00 hores, per celebrar la sessió estraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, l’acta de la sessió anterior (09-24.10.22).
  2. Aprovar, si escau, l’augment de les retribucions dels treballadors municipals d’acord amb l’establert al RD-Llei 18/2022.
  3. Aprovar provisional, si escau, la modificació de crèdit 5/2022.
  4. Aprovar, si escau, una modificació en el conveni del Cami del Riu.
  5. Facultar, si escau, al sr Alcalde de la corporació per a la signatura d’una escriptura pública.
  6. Aprovar, si escau, l’encomanda de gestió a Diputació de Barcelona per la gestió material de la selecció de personal derivada de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de Torrelavit i la minuta del conveni a formalitzar.
  7. Aprovar, si escau, la quantitat assignada, en concepte de complement de productivitat, a alguns treballadors municipals.

 

Torrelavit, 22 de novembre de 2022

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 3.02.2023 | 08:09