Ple del 29/05/2018

Del 24 de maig de 2018 a les 00.00 h al 23 de maig de 2028 a les 00.00 h

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper VINT-I-NOU DE MAIG, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (05-02.05.2018).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar inicialment, si s'escau, la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Torrelavit per a l'incorporació de l'ús de càmping en sòl no urbanitzable.

4.- Concedir, si s'escau, una bonificació en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per raons sociolaborals, al Sr. Antonio Lacambra Rubió (Inbopal SA).

5.- Donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017.

6.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 24.05.2018 | 12:31