Ple del 29/07/2019

Del 25 de juliol de 2019 al 8 de maig de 2293 de 14:15 a 14:15

L'Ajuntament de Torrelavit ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper VINT-I-NOU DE JULIOL, a les 20.00h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l’acta de la sessió anterior (09-01.07.19).

2.- Comunicacions oficials.

3.- Aprovar, si s'escau, l’elecció dels Jutges de Pau titular i substitut de Torrelavit.

4.- Aprovar, si s'escau, les festes locals de Torrelavit per a 2020.

5.- Aprovar, si s'escau, l’increment de les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament de Torrelavit.

6.- Aprovar, si s'escau, la modificació i ratificació d’algunes de les propostes tractades en l’acord del ple sobre el cartipàs municipal.

7.- Creació i constitució de la Junta de Govern Local.

8.- Aprovar, si s'escau, les retribucions dels regidors de l’ajuntament de Torrelavit per al mandat 2019-2023.

9.- Aprovació, si s'escau, del plec de condicions regulador de la licitació de l’obra “Reforma del pavelló poliesportiu municipal, 1ª fase” i inici de l’expedient de contractació (proposta del grup municipal de JxC).

10.- Aprovació, si s'escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2019 (proposta del grup municipal de JxC).

11.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.07.2019 | 14:15