Ple del 29/11/2021

Dimecres, 24 de novembre de 2021

PLE DE L'AJUNTAMENT

L’Ajuntament ha de reunir-se telemàticament, d’acord amb l’establert a l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d’abril), el proper dia 29 de NOVEMBRE de 2021, a les 21:00 hores,  per celebrar la sessió extraordinària de primera convocatòria, i a tractar els assumptes que es relacionaran a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior ( 11- 08.11.21)

2.-Aprovar, si s'escau, l'expedient de modificació de crèdit 6/2021.

 

Torrelavit, 24 de novembre de 2021

L'Alcalde,

Manuel Raventós i Cuyàs

REGIDORS/ES

Darrera actualització: 24.11.2021 | 10:38