Ple del 30/10/2023

Dimecres, 13 de desembre de 2023

PLE DE L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha de reunir-se a la Casa Consistorial el proper dia TRENTA d’OCTUBRE, a les 20:00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, i tractar l’assumpte que es relaciona a continuació.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us recordo que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada i, que en tot cas, us prego m'ho comuniqueu abans de la data de la sessió.

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior (08 – 24.07.2023).

2.- Aprovar, si s’escau, la proposta de nomenament de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut.

3.- Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 3/2023.

4.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2024 i següents.

5.- Aprovar, si s’escau, l’increment retributiu previst a la llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 per als treballadors de l’Ajuntament de Torrelavit.

6.- Aprovar, si s’escau, una moció presentada pel grup municipal Junts per Torrelavit (Compromís Municipal) per l’aposta decidida i ferma de millora del transport públic interurbà a la Vegueria Penedès i que es convoqui d’urgència la taula de mobilitat del Penedès.

PART DE CONTROL

7.- Comunicacions oficials.

8.- Precs i preguntes.

Torrelavit, 24 d’octubre de 2023

Darrera actualització: 31.01.2024 | 11:18